آموزش بافت کلاه، ژاکت و جوراب بافتنی ۳ تا ۶ ماهگی کودکان

لباس های زیبا ببافید

0

مدل های مختلف و رنگارنگ شال و کلاه بافتنی که برای کودکتان می بافید علاوه بر زیبا کردن کودک در گرم نگه داشتن بیشتر دلبندتان موثر است.

  • وسایل مورد نیاز

  • نخ بی‌بی ۲ کلاف
  • میل شماره ۵/۳
  • تور و روبان برای تزئین
  • دکمه ۶ عدد

مراحل انجام کار

پیش

۴۱ دانه سر انداخته ۸ رج مدل سلانیک ببافید (توضیحات مدل سلانیک و موجی در انتهای مدل آمده است) و سپس دانه‌ها را به این صورت مرتب کنید: ۷ دانه سلانیک، ۱۱دانه مدل موجی، ۷ دانه سلانیک و ۱۶ دانه مدل موجی. به این ترتیب رج را به پایان ببرید. ۳۴ رج به همین ترتیب بافته و سپس به این ترتیب شروع به کم کردن دانه‌ها کنید، یعنی ۷دانه سلانیک ابتدا را بافته و ۲ دانه بعدی را یکی کنید، ۹ دانه بافته دوباره ۲ تا یکی ‌کنید و ۷ دانه سلانیک دوم را بافته و بلافاصله ۱ دانه اضافه ‌کنید.

به این ترتیب تا زمانی که قد لباس به ۵/۱۴ سانتیمتر برسد به کم کردن دانه‌ها ادامه داده تا اینکه دانه‌های موجی وسط لباس به صفر برسد و بعد از این به ترتیب به کم کردن دانه‌های سلانیک ادامه ‌دهید. ۶ دانه سلانیک سجاف را بافته، دانه هفتم سلانیک اول را ۱دانه از ۷ دانه دوم سلانیک کم ‌کنید (دقت شود در همان حال که ۲دانه از دانه‌ها کم می‌شود در هر رج ۱ دانه اضافه می‌شود یعنی ۲دانه کم کرده ۱ دانه اضافه ‌کنید) و در زمانی که ۱۴ دانه سلانیک‌ به ۷ دانه رسید و قد لباس به ۵/۱۴ سانتیمتر، برای حلقه ۲+۳ کم کرده و در همان حال برای یقه از سمت دیگر ۱ دانه ۱ دانه بعد از سجاف یقه دانه کم ‌کنید.

قد حلقه به ۱۲ سانتیمتر که رسید ۱۴ دانه باقیمانده برای سرشانه را یکباره کور ‌کنید. پیش دیگر را نیز به همین شکل بافته با این تفاوت که ۶عدد جادکمه باز کرده و بعد از اینکه قد حلقه به ۱۲ سانتیمتر رسید، بعد از کور کردن سرشانه ۷ دانه سلانیک سجاف یقه را تا زمانی که به اندازه پشت گردن برسد ببافید.

پشت

۵۱ دانه سر انداخته ۸ رج سلانیک بافته و سپس به این ترتیب دانه‌ها را مرتب کنید: ۱۳ دانه موجی، ۷ دانه سلانیک، ۱۱ دانه موجی، ۷ دانه سلانیک، ۱۳ دانه موجی، جمعاً ۱۴سانتیمتر بافته برای حلقه از هر طرف ۱+۳ کور کرده قد لباس به ۲۲ سانتیمتر که رسید دانه‌ها را یکباره کور کنید.

آستین

۴۳ دانه سر انداخته ۸ رج سلانیک بافته و سپس دانه‌ها را به این ترتیب مرتب ‌کنید: ۱۰ دانه موجی، ۷ دانه سلانیک، ۹ دانه موجی، ۷ دانه سلانیک، ۱۰ دانه موجی، به این ترتیب ۶ رج بافته و از ۲ طرف ۹ دانه موجی ۱ دانه کم کرده و در انتهای دانه‌های سلانیک ۱ دانه اضافه کنید و تا زمانی که وسط کار ۷ دانه سلانیک باقی بماند به کم کردن ادامه دهید و در همان حال در هر ۶ رج یکبار ۱ دانه از هر طرف اضافه کنید تا زمانی که تعداد دانه‌ها به ۴۹ دانه برسد.

به این کار ادامه دهید. قد آستین به ۵/۱۴ سانتیمتر که رسید برای حلقه ۵+۵ کور کرده و سپس ۱ دانه ۱ دانه کم کرده و قد آستین به ۵/۱۹ سانتیمتر که رسید ۱۸ دانه باقیمانده را یکباره کور ‌کنید. در انتها تمام دورتادور سلانیک‌های وسط کار را با تور تزئین کنید ( مطابق مدل).

کلاه

۹۲ دانه سر انداخته، ۸ رج سلانیک بافته و سپس دانه‌ها را به این صورت مرتب کنید: ۴ دانه موجی، ۱۴ دانه سلانیک، ۹ دانه موجی، ۱۴دانه سلانیک، ۹ دانه موجی، ۱۴دانه سلانیک، ۹ دانه موجی، ۱۴ دانه سلانیک و ۵ دانه موجی را ۲۲ رج بافته و سپس ۱ دانه از دانه‌های موجی را کم کرده تا زمانی که تمام دانه‌های موجی وسط به صفر برسد به بافت ادامه داده و دانه‌های باقیمانده را با قلاب جمع کنید و در انتها با تور و روبان بافت را تزئین کنید.

کفش بچه‌گانه

۵۱ دانه سر انداخته، ۸ رج سلانیک بافته و سپس دانه‌ها را به این ترتیب مرتب کنید: ۱۳ دانه موجی، ۷ دانه سلانیک، ۱۱ دانه موجی، ۷ دانه سلانیک، ۱۳ دانه موجی، به این ترتیب ۱۶ رج بافته و دانه‌های موجی وسط کفش را از ۲ طرف کم کرده تا زمانی که دانه‌های موجی وسط به صفر برسد. بعد از این ۳۳ دانه باقیمانده را ۸ رج دیگر بافته و دانه‌ها را یکباره کور کنید و در انتها با تور و پاپیون که با روبان درست شده تزئین کنید.

آموزش مدل سلانیک (در این مدل دانه‌های زیر بافته نمی‌شود)

با ۱ دانه زیر ۱ دانه رو مدل را شروع کنید و در رج بعد ۱ ژوته انداخته دانه زیر را نبافته به میل بگیرید و دانه رو را ببافید و دوباره ژوته انداخته دانه زیر را نبافته به میل بگیرید… تا انتهای رج.

در رج بعد نیز به همان ترتیب عمل کرده با این تفاوت که ژوته‌هایی که در رج قبل انداخته بودید را با دانه‌های رو یکی کرده و ژوته انداخته دانه‌های زیر را به میل بگیرید و ژوته رج قبل را با دانه رو یکی کنید. به همین ترتیب بافت را ادامه دهید. دقت کنید این مدل پشت و رو ندارد و می‌‌توانید از این مدل برای کشبافت نیز استفاده کنید.

آموزش مدل موجی

  • رج اول؛ همه دانه‌ها به زیر بافته می‌شود در رج برگشت، همه دانه‌ها را به رو ببافید.
  • رج دوم؛ همه دانه‌ها به رو بافته می‌شود در رج برگشت دانه‌‌ها به زیر بافته می‌شود.
  • رج سوم؛ دانه‌ها به زیر بافته می‌شود به همین ترتیب مدل را ببافید. در این مدل نیز کار پشت و رو ندارد و همیشه چه در روی کار چه در پشت کار ۲ خط رو خواهید داشت.

جمع آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.