دوخت مانتو ساده تابستانی

دوخت مانتو امری مهم در خیاطی است

دوخت مانتو امری مهم در خیاطی است. مانتوها جزء اصلی پوشاک بیرون از خانه بانوان است و یادگیری دوخت آن می‌تواند فواید مختلفی برای هنرمندان و هنرجویان خیاطی داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید.

دوخت مانتو با آستین رگلانپیش مانتو 

چنانچه پنس حلقه پشت الگو باز باشد در قسمت پیش هم در حلقه آستین پنس ۵/۱ سانت در حلقه ایجاد می‌کنیم و ۵/۱ سانت از قطر پنس سرشانه کم می‌شود و باقیمانده پنس سرشانه به خط سینه (۱۴ به ۱۳) منتقل می‌شود. آستین را از نقطه ۱۱ برابر با ۱ سانت داخل ۲۷ بالاتنه شده بطوریکه نقطه ۷ نزدیک نقطه ۲۲ قرار گیرد، دور الگوی آستین خط کشیده از نقطه ۱۱ بالاتنه مساوی ۸ سانت پایین می‌آییم. سپس از ۱۱۲ مساوی ۴ سانت به بیرون گونیا می‌رویم.

دوخت مانتو و الگو

۱۱ به ۱۱۲=CM8 و ۱۱۲ به ۱۱۳=CM4. از ۱۱۳ تا قد مانتو عمود می‌کنیم. از نقطه ۲۰ آستین تا ۲۰۲ مساوی ۲/۱ فاصله (۱۱۲ به ۱۱)به پایین علامت می‌زنیم.

۲۰ به ۲۰۲=۲/۱(۱۱۲ به ۱۱)=CM4. و از ۲۰۲ گونیا کنید به بیرون از نقطه ۲۴ مساوی ۲ سانت داخل شده.

Z به ۲۴=CM2. به مرکز Z تا ۱۱۳ دایره به سمت چپ می‌زنیم تا امتداد خط ۲۰۲ را در نقطه ۲۰۳ قطع کند. از ۳/۱ هلال یقه جلو را از ۳۰ داخل شده و از این نقطه با قوس مختصر به Z وصل می‌کنیم و از Z به ۱۱۳ بالاتنه و به ۲۰۳ آستین با هلال کم وصل می‌کنیم. اگر بخواهیم سردست آستین کمی گشاد باشد ۴-۲ سانت خارج می‌شویم و به ۲۰۳ وصل می‌کنیم. در صورت استفاده از اپل از انتهای سرشانه ۵/۱-۱ سانت بالا رفته و سرشانه جدید را با هلال به ابتدا سرشانه و از طرف دیگر به سردست رسم می‌کنیم.

برش پیش مانتو 

آستین با تکه سرشانه مطابق مدل از بالاتنه جدا می‌شود و در بالاتنه خط ۱۳ به ۲۶ بسته می‌شود و پنس سرشانه باز می‌شود. الگوی بالاتنه و آستین را طوری قرار می‌دهیم که ۲۰۳ آستین مماس با ۱۱۳ بالاتنه شود.

دوخت مانتو و الگو

پشت مانتو 

پنس حلقه به یقه منتقل می‌شود. از نقطه ۱۱ بالاتنه ۸ سانت پایین آمده و ۴ سانت خارج می‌شویم و تا قد گونیا می‌کنیم. سپس از نقطه ۲۱ حلقه ۲ سانت داخل می‌شویم نقطه Z. آستین را از نقطه ۱۱ یک سانت داخل ۱۹ بالاتنه شده بطوریکه نقطه Z آستین مقابل Z حلقه قرار گیرد و از نقطه ۲۰ آستین ۴سانت به پایین گونیا خارج نموده از Z تا نقطه ۱۱۳ دایره به‌سمت راست زده تا امتداد خط ۲۰۲ در نقطه ۲۰۳ قطع کند و از Z به ۳/۱ حلقه و با هلال مختصر به ۱۱۳ و ۲۰۳ وصل می‌کنیم و ۲۰۳ به سردست وصل می‌کنیم.

دوخت مانتو و الگو

دوخت مانتو کلوش 

از الگوی اولیه مانتو گشاد رولت می‌کنیم. در قسمت پشت خط ۱۰ و K را تا قد لباس ادامه می‌دهیم و برای برش قسمت پیش از ۲ سانت بالای ۲۴ خطی به نقطه ۲۶ وصل می‌کنیم و از ۲/۱ این خط تا قد مانتو عمود رسم می‌کنیم. سپس خطوط را چیده و فاصله ۲۱ به ۲۰ را برش می‌دهیم و در لبه دامن اوزمان ۵-۳ سانت می‌دهیم.

از نقطه ۲۱ مساوی یک سانت خارج می‌شویم و از نقطه ۱۹ به ۲۱ بیرون رفته و پرگار به سمت چپ می زنیم و روی خط پرگار شده مساوی ۶ سانت خارج می‌شویم. آستین را طوری قرار می‌دهیم که از نقطه ۱۹=۳ سانت فاصله داشته باشد. سپس از نقطه ۱۴ آستین تا خط آرنج قیچی می‌کنیم و از سردست سمت راست ساسون را برش داده بطوریکه از هم جدا نشود و نقطه Z آستین مقابل ۶ سانت خارج شده تا پرگار در نقطه ۲۱ قرار بگیرد.

دوخت مانتو و الگو

از نقطه ۱۱ بالاتنه مساوی ۱۱ سانت به پایین علامت می‌زنیم. نقطه ۱۱۲ بدست می‌آید از ۱۱۲ مساوی ۴ سانت خارج می‌شویم. روی خط گونیایی ۱۱۳ مشخص می‌شود.

CM11=112 به ۱۱،و CM4=113 به ۱۱۲. از ۱۱۳ به قد مانتو گونیا می‌شود و از ۲۱ بالاتنه مساوی ۲ سانت داخل می‌شویم و از این نقطه ۱۱۳ را پرگار می‌کنید به سمت راست از ۲۰ آستین مساوی ۲/۱ فاصله ۱۱ به ۱۱۲ پایین می‌آییم. نقطه ۲۰۲ بدست می‌آید، نقطه ۲۰۲ را گونیا کنید به بیرون بطوریکه خط پرگار شده ۱۱۳ را در نقطه‌ای قطع کند که این نقطه ۲۰۳ می‌باشد. از ۱۱ آستین مساوی ۵ سانت داخل آستین شده و مطابق مدل از آنجا به نقطه Z و در ادامه به ۲۰۳ حلقه را کامل کنید و از طرف دیگر از Z به ۱۱۳ رسم کنید. ۲۰۳ به سردست وصل می‌شود.

قسمت پیش مانتو 

خط ۲ سانتی بالاتر از ۵۰ را برش داده خط ۲/۱ این خط و ستون ۱۴ را تا قد مانتو برش می‌دهیم. ساسون سرشانه را بسته بین خطوط اوزمان می‌دهیم و از ۲۷ مساوی ۳ سانت به بیرون علامت زده از ۲۷ به ۵۰ پرگار به سمت راست می‌زنیم و روی این خط مساوی ۶ سانت خارج می‌شویم. الگوی آستین را طوری قرار می‌دهیم که ۱۱ آستین روی ۳ سانت خارج شده از ۲۷ قرار گیرد و ۷ آستین روی ۶ سانت خارج شده از ۵۰ قرار گرفته باشد.

از ۱۱ بالاتنه =۱۱ سانت پایین آمده ۱۱۲ می‌شود و گونیا به بیرون می‌آید و مساوی ۲/۱ (۱۱۲ به ۱۱) نقطه ۱۱۳ بدست می‌آید. سپس به قد مانتو عمود می‌شود از ۲۰ آستین =۲/۱(۱۱۲ به ۱۱) به پایین علامت می‌زنیم و نقطه ۲۰۲ که بسمت چپ گونیا می‌شود از ۵۰ مساوی ۲سانت داخل می‌شویم و از این نقطه پرگار به سمت چپ وارد شوید تا ۱۱ را تا جاییکه ۲۲ را قطع کند. نقطه ۲۰۳ از ۱۱ آستین مساوی CM5 داخل آستین شده از این نقطه حلقه را به ۷ و ۳ به ۱۱۳ و طرف دیگر به ۲۰۲ وصل کنید نقطه ۲۰۳ به سردست وصل شود.

دوخت مانتو و الگو

دوخت مانتو راسته 

برای رسم الگوی مانتو ابتدا خطی مستقیم از سمت راست کاغذ از بالا به پایین رسم نموده و روی این خط ۲-۱ مساوی بلندی کف حلقه را علامت می‌زنیم.

 • ۱ به ۲=CM23=بلندی کف حلقه
 • ۱ به ۳=CM40.بالاتنه پشت را به پایین مشخص می‌کنیم
 • ۱ به ۴=CM5/60 =خط باسن
 • ۱ به ۵=CM110 =قد مانتو

از نقاط ۴،۳،۲ و۵ عمود به سمت چپ کاغذ رسم می‌کنیم. روی خطوط رسم شده ازنقطه ۴ تا ۷ مساوی با ۵/۱ سانت از نقطه ۷ به یک وصل می‌کنیم که این خط کمر را در نقطه ۶ و خط سینه را در نقطه ۹ قطع می‌کند و از ۷ تا قد مانتو گونیا می‌کنیم. cm5/1=7 به ۴=۸ به ۵

دوخت مانتو و الگو

روی خط سینه ۹ به ۱۰ تیره پشت مساوی ۱۹ سانت.

 • ۹ به ۱۰=cm19=تیره پشت
 • ۱۰ به ۱۱=cm75/7 و برابر با۲/۱ گشادی کف حلقه بعلاوه یک سانت.
 • ۱۱۱ به ۱۱=cm5-6 فاصله تقریبی
 • ۱۱۱ به ۱۲=cm75/5 و مساوی ۲/۱ گشادی کف حلقه منهای یک سانت.
 • ۱۲ به ۱۳=cm23،مساوی با بزرگی سینه جلو از نقطه ۱۳ به بالا و پایین قد لباس گونیا می‌شود و خط وسط جلو می‌باشد از نقطه ۱۳ روی خط سینه بسمت راست تا ۱۴ و برابر با بزرگی سینه جلو علامت می‌زنیم.
 • ۱۳به ۱۴=cm5/10،بزرگی سینه جلو و برابر با ۱۰/۱ دور سینه بعلاوه نیم سانت می‌باشد.
 • از نقطه ۱ عمود به سمت چپ تا ۱۷ رسم می‌کنیم و ۱۷ تقاطع خط گونیا شده از نقطه ۱۰ با خط ۱ می‌باشد.
 • ۱ به ۱۵=cm5/6=پشت یقه
 • ۱۰ به ۱۷=۱ به ۲
 • ۱۵ به ۱۶=cm2،عمود بر خط ۱ می‌باشد.
 • هلال یقه پشت الگو از ۱ به ۱۶ کشیده می‌شود.
 • ۱۷ به ۱۸=cm5/1 بسمت پایین وروی خط ۱۰ به ۱۷ می‌باشد.
 • ۱۸ به ۱۹=cm5/1 خارج می‌شویم
 • ۱۰ به ۲۰=۴/۱ (۱۸ به ۱۰) و مساوی ۵/۵ سانت
 • ۲۰ به ۲۱=۳/۱ خارج می‌شویم.

از ۲/۱ خط (۱۸ به ۱۰) عمود بر خط ۱ کشیده و ۱۶ روی شیب سرشانه تا k مساوی ۴ سانت داخل می‌شویم و از k به خط ۲/۱ حلقه عمود رسم کرده و از ۲/۱ حلقه به سمت پایین و بالا ۷۵ میلیمتر علامت می‌زنیم و از این نقاط یک سانت خارج می‌شویم و ساسون حلقه را تا تقاطع خط k با ۲/۱ حلقه کشیده می‌شود و حلقه آستین پشت از ۱۹ تا ۲۱ بوسیله پیستوله رسم می‌شود و از ۲۱ به ۱۱ هلال می‌شود. از ۱۱ و ۱۱۱ و ۱۲ به خط باسن عمود می‌کنیم خطوط پهلو جلو و پشت مانتو می‌باشد از نقطه ۱۲ عمود تا خط باسن و به بالا امتداد می‌دهیم نقطه ۱۴ تا قد مانتو عمود می‌شود و به بالا امتداد داده.

 • ۱۲ به ۲۲=۱۰ به ۲۰=CM5/5
 • ۵۰ به ۱۲=۴/۱ گشادی کف حلقه
 • ۱۲ به ۲۳=(۱۰-۱۸)%۲=CM5/19
 • ۲۴ به ۲۵ بالاتنه پیش روی ستون ۱۴=CM5/44
 • ۲۵ به ۲۶=CM27=بزرگی سینه،برگشت روی خط از نقطه ۱۲ تا ۲۳ دایره به سمت راست زده و روی دایره ۲۳ به ۲۷=CM5 مساوی با ۱۰/۱ نصف سینه می‌باشد.
 • از ۲۶ تا ۲۵ دایره به سمت راست زده ۲۸ روی دایره و تا ۲۷ مساوی سرشانه جلو می‌باشد.
 • نقطه ۲۹ روی ستون ۱۳ وخط گونیا شده از ۲۵ می‌باشد.
 • ۱۵ به ۱=۳۰ به ۲۹ پشت یقه اولیه =CM7
 • ۳۱ به ۲۹=CM5/8 =CM5/1 + پشت یقه
 • فاصله ۳۰ به ۲۵ را از ۲۸ بطرف ۲۷ داخل می‌شویم تا ۳۲.
 • ۲۵ به ۳۰=۲۸ به ۳۲=CM5/3
 • و فاصله ۳۳ به ۲۶=۳۲ به ۲۶ می‌باشد.
 • از ۴۳ روی خط باسن پهلوی پشت CM5/1 خارج می‌شویم و از ۴۳ پهلوی جلو ۱ سانت خارج می‌شویم از ۱۱ به ۵/۱ سانت خارج شده پهلو وصل می‌کنیم و خط را تا قد مانتو ادامه می‌دهیم.

از۱۱۱ به ۱ سانت خارج شده از نقطه ۴۳ وصل می‌کنیم و خط پهلو جلو را تا قد مانتو ادامه داده از نقطه ۴۱ روی خط وسط پیش در امتداد خط باسن ۷ میلیمتر خارج می‌شویم به ۳۱ مستقیم وصل کرده این خط را تا قد مانتو ادامه می‌دهیم. کنترل خطوط پهلوها – فاصله ۴۳ خارج شده پشت تا ۴۵ باید مساوی ۴۳ خارج شده از جلو تا ۴۶ باشد همچنین فاصله (۸ به ۷) در پشت باید مساوی ۴۱ خارج شده جلو تا ۴۷ باشد.

نکته مهم:

۷ میلیمتر خارج شده در نقطه ۴۱، برای صاف ایستادن و خوش فرم بودن جلوی مانتو می‌باشد. پنس سرشانه به تناسب مدل برش و یا منتقل می‌شود. برای مانتو راسته الگو به همان صورت برش می‌شود.

توجه: 

مانتو اگر بدون یقه باشد، از ۲۹ مساوی ۲-۱ سانت داخل شده و از این نقطه عرض یقه را داخل شده. در نتیجه قطر پنس سرشانه کمتر می‌شود و جلوی یقه صاف روی بدن می‌ایستد. اگر بخواهیم کمر مانتو کمی کرستی شود پنس کمر جلو با قطر کمتر رسم می‌شود و در پشت پنس بزرگ به ۲/۱ کمرمنتقل می‌شود با قطر ۳-۲ سانت.

جمع‌آوری و تنظیم: کاویاب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.