با عمارت قزاقخانه آشنا شوید

عمارتی تاریخی مربوط به دوره قاجار در باغ ملی

میدان مشق در تهران یکی از بزرگ ترین میدان های نظامی شهر بوده است که در دوره فتحعلی شاه قاجار بنا شده. در دوره مظفرالدین شاه دستور ساخت بنایی داده شد که تا امروز به آن ” عمارت قزاقخانه ” می گویند.

عمارت قزاقخانه

قزاقخانه که در میدان مشق یا همان باغ ملی قرار گرفته است و در روبروی آن ساختمان های دولتی چون کاخ شهربانی، وزارت خارجه، موزه ایران باستان واقع شده، از جمله ساختمان های تاریخی شهر تهران است که در دوره های مختلف دستخوش تغییرات مختلفی شده است. ساختمان جنوبی این مجموعه متعلق به عهد مظفری و بقیه ساختمان ها متعلق به دوره پهلوی اول هستند.

این بنا ابتدا به عنوان دفتر شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس دفتر پخش نفت مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون در اختیار دانشگاه هنر است.

متاسفانه به دلیل بی توجهی به این بنای تاریخی، دیوار بیرونی این عمارت از وجود کاشی ها و آجرهای عهد قاجار عریان شده و با گچ سفید معمولی پوشانده شده است.