مرور برچسب

بابونه

بابونه آرامش شب را به همراه دارد

گیاه بابونه حاوی مقادیر زیادی از فیتواسترول‌هاست. فیتواسترول‌ها (استرول‌های گیاهی‌) تركیباتی مشابه كلسترول هستند كه به‌طور طبیعی در گیاهان وجود داشته، جذب پایینی دارند و با جذب كلسترول تداخل می‌كنند.