مرور برچسب

بارداری

شنا در دوران بارداری مجاز است؟

دراین جا به کلیات شنا در دوران بارداری ، فواید آن در این دوران و نیز  بایدها و  نبایدهای شنا در بارداری شامل نکات ایمنی و مواردی که در سه ماهه های مختلف بارداری، در هنگام شنا کردن باید به آن توجه شود، و … پرداخته ام .