مرور برچسب

تیروئید

علائم سرطان تیروئید چیست؟

این گره های تیروئیدی که سرطانی می شوند ممکن است بسیار کوچک باشند و به آهستگی رشد کنند و حتی مشکلی در طول زندگی ایجاد نکنند. اما همه انواع سرطان تیروئید بی ضرر نیست