مرور برچسب

خورش

خورش گوجه سبز چگونه طبخ می شود؟

خورش گوجه سبز به دلیل ترشی نیازی به افزودن ترشی ندارد. در صورت تمایل میتوانید در خورش گوجه سبز بجای مرغ از گوشت قرمز استفاده کنید ؛ مدت زمان پخت را میتوانید با توجه سلیقه شخصی تان در میزان پخت مرغ یا گوشت میتوانید کم و زیاد کنید.