مرور برچسب

دارو

مقدار مجاز مصرف استامینوفن در کودکان چه میزان است؟

تنظیم صحیح دوز استامینوفن برای کودکان بر اساس وزن آن‌ها و نه سن انجام می‌شود اگر وزن کودک خود را نمی‌دانید و او برای ایستادن در ترازو سن کمی دارد، وزن خود را در حالی که او را در آغوش گرفته‌اید و به تنهایی بسنجید