مرور برچسب

رضایت از زندگی

حرمت نفس چیست؟

باور به ارزشمند بودن خود، احساس مهم، خوب بودن و دوست داشتن خود و دیگران." در نتیجه رفتار، گفتار و افکار فردی که حرمت نفس دارد برگرفته از همان باور و احساس خواهد بود.