مرور برچسب

نگهداری غذا

نحوه تشخیص ماهی تازه

برای تشخیص ماهی تازه کافی است به چند مورد ساده در چشم‌ها، پولک‌ها،گوشت ماهی و رنگ آن توجه کنید،حتی بوی ماهی گویای تازه یا مانده بودن آن است