مرور برچسب

پرده

روش اندازه‌گیری پرده

ابتدا میل پرده را نصب کنید، سپس با استفاده از یک متر فلزی شروع کنید به اندازه‌گیری کردن از بالای چارچوب پنجره (طوری که پنجره زمانی که پرده‌ها بسته هستند، مخفی بماند) تا روی زمین