مرور برچسب

گرمایش خانه

گرم کردن منزل بدون نیاز به وسایل گرمایشی

 اولین روش گرم کردن خانه بدون وسایل گرمایشی اطمینان از بسته بودن تمام درب و پنجره ها ست، توجه داشته باشد که تمام مجراهای ورودی و خروجی هوا مانند کانل کولر، تمام درب و پنجره های موجود در خانه بسته و کاملا چفت باشند